13-14okt.2017

Algemene Ledenvergadering

ALGEMENE LEDENVERGADERINGHet bestuur van Eendracht Arnhem nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op 13 oktober 2017, aanvang 20.15 uur in het clubgebouw aan de Doorwerthlaan te Arnhem.

AGENDA


 1. Opening.

  2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
  21 oktober 2016

  3. Ingekomen stukken en mededelingen.

  4. Ingediende voorstellen.
 • (Her)benoeming van een commissie voor het zoeken naar een opvolger voor de af te treden voorzitter Henk Kamerbeek.
 • Lex Peijer licht de bevindingen van de commissie toe.

 1. Jaarverslagen van secretaris en jeugdcommissie.

  6. Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling begroting 2017-2018.

  7. Verslag financiële commissie.

  9. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Richard Willemsen. Het bestuur stelt voor Raymond Courbois als zijn opvolger te benoemen.
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Hans Jacobs. Het bestuur stelt voor Vincent Heise als zijn opvolger te benoemen.
 • Het bestuur stelt voor Ed van de Laar te benoemen als bestuurslid algemene zaken.
 • Aftredend is Henk Kamerbeek en niet verkiesbaar. Mocht op dit moment nog geen nieuwe voorzitter bekend zijn, is Henk Kamerbeek bereid nog een jaar als interim voorzitter aan te blijven.
 • Het bestuur heeft een Technische Commissie benoemt, 1 van de T.C. leden licht dit toe.

 1. Verkiezing financiële commissie.

  11. Rondvraag.

  12. Sluiting.

  Voorstellen als bedoeld in punt 4 van deze agenda en kandidaatstellingen voor bestuursfuncties als bedoeld in punt 9 kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een kandidaatstelling behoeft de schriftelijke ondersteuning, voorzien van handtekeningen, van tenminste drie stemgerechtigde leden.
  Alle stemgerechtigde leden kunnen op afspraak met ingang van 10 oktober 2017 inzage krijgen in het financiële verslag, de balans en de begroting.
  De jaarverslagen van het bestuur en de jeugdcommissie, alsmede de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, liggen ter inzage tijdens de vergadering. Op verzoek kunnen deze vooraf door de secretaris worden toegezonden.

 

Terug naar boven