• Algemene ledenvergadering op vrijdag 25 oktober 2019

  25 aug 2019
 • Om alvast in de agenda te zetten. Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dit jaar op vrijdag 25 oktober plaatsvinden. Aanvang 20.15 uur, locatie onze eigen vertrouwde kantine. Voor de leden die niet meer precies weten hoe het nu precies werkt met zo een algemene ledenvergadering, even een stukje uit onze statuten (die uiteraard in zijn geheel via de site te benaderen zijn)

   Artikel 16 - Algemene ledenvergadering

  1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

  2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).

  3. De agenda van deze vergadering bevat minimaal:

  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

  b. Jaarverslag van de secretaris;

  c. Jaarverslag van de penningmeester;

  d. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;

  e. Vaststelling van de begroting;

  f. Verslag van de kascommissie;

  g. Verkiezing bestuursleden;

  h. Verkiezing leden van de kascommissie;

  i. Rondvraag.

  4. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving in beide gevallen met gelijktijdige vermelding van de agenda. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

   25 oktober is de kantine van de vereniging dus voor alle leden THE PLACE TO BE.

   Voor de agenda van de Ledenvergadering klik HIER