Huishoudelijk reglement EENDRACHT Arnhem

Art. 1. Naam, doel en zetel
 
De vereniging draagt de naam v.v. EENDRACHT ARNHEM
 
Zij heeft haar zetel te Arnhem. Het doel van de vereniging en de middelen daartoe zijn omschreven in artikel 3 resp. artikel 7 van de statuten.
 
Art. 2. Verenigingskleuren
 
De kleuren van de vereniging zijn korenblauw - wit.
 
Het sporttenue is: Shirt korenblauw
 
Broek wit
 
Kousen korenblauw
 
Art. 3. De vereniging bestaat uit: 1. Spelende leden
 
2. Niet- spelende leden
 
3. Leden van verdienste
 
4. Ere leden
 
5. Begunstigers/ donateurs
 
Art. 4. Spelende leden.
 
Spelende leden zijn leden, die gerechtigd zijn aan trainingen en wedstrijden
 
deel te nemen.
 
De spelende leden kunnen worden onderverdeeld in: 1. Senioren
 
2. Junioren
 
3. Pupillen
 
Art. 5. Niet spelende leden.
 
Niet spelende leden zijn leden, die aan het begin van het verenigingsjaar de wens te kennen hebben gegeven geen gebruik te maken van hun recht om aan trainingen en/of wedstrijden deel te nemen.
 
Art. 6. Ere- leden/ leden van verdienste.
 
Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die bijzondere diensten voor de vereniging hebben verricht. Deze leden worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur en behoeven de goedkeuring van tenminste tweederde van de op de algemene vergadering aanwezige leden.
 
Art. 7. Begunstigers (Donateurs/ donatrices)
 
Begunstigers zijn niet gerechtigd tot deelname aan trainingen en/of wedstrijden. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage met een door de algemene vergadering vastgesteld minimum. Begunstigers hebben geen stemrecht en mogen evenmin een functie in de vereniging bekleden.
 
Art. 8. Recht op vrije toegang.
 
Alle spelende leden, niet spelende leden, leden van verdienste, ere leden en donateurs hebben recht op vrije toegang bij wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten. Het bestuur behoudt zich het recht voor in buitengewone gevallen dit recht buiten werking te stellen.
 
Art. 9. Verplichtingen leden.
 
Bij toetreding als lid van de vereniging dient de contributie per giro of bank vooruit te worden betaald door het ondertekenen van een automatische machtiging. Het bestuur is bevoegd een lid tot automatische betaling te verplichten. Indien een lid een aanmaning tot betaling van de contributie ontvangt zal deze aanmaning verhoogd worden met een door het bestuur vast te stellen bedrag. Ook contante betaling van de contributie zal verhoogd worden met een door het bestuur vast te stellen bedrag.
 
 
 
De spelende leden zijn verplicht te spelen in het elftal waarvoor zij zijn uitgenodigd. Bij niet opkomen (zonder kennisgeving) bij wedstrijden waarvoor een uitnodiging is ontvangen worden senioren voor maximaal 3 wedstrijden geschorst, indien dit de eerste maal tijdens één seizoen gebeurt; bij herhaling in een seizoen kan het bestuur artikel 12 lid 1c van dit huishoudelijk reglement toepassen. Voor junioren geldt bij niet opkomen zonder geldige reden voor de eerste maal tijdens één seizoen een schorsing van maximaal 2 wedstrijden, voor de tweede maal maximaal 4 wedstrijden etc.
 
Art. 10. Kosten onderzoek strafzaken.
 
Door de K.N.V.B. in rekening gebrachte kosten van een strafzaak dienen door degene betaald te worden op wie de strafzaak betrekking heeft, tenzij het bestuur anders van oordeel is.
 
Art. 11. Einde lidmaatschap.
 
1. Het lidmaatschap eindigt door: a. het overlijden van het lid
 
b. opzegging door het lid
 
c. opzegging namens de vereniging
 
d. royement
 
Voorts tengevolge van het gestelde in art. 6 en 10 van de statuten.
 
2. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het beëindigen van het
 
verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat derhalve 4 weken voor 1 juli.
 
3. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van reeds betaalde
 
contributie plaats.
 
4. Het betreffende lid is contributieplichtig tot het einde van het lopende seizoen, tenzij het
 
bestuur anders beslist.
 
5. In het lopende verenigingsjaar kan men niet veranderen van spelend lid naar niet spelend
 
lid, tenzij het bestuur anders beslist.
 
Art. 12. Ontzetting lidmaatschap.
 
1. Ontzetting, ingevolge artikel 6 en 10 van de statuten, kan op voordracht van het bestuur
 
door de algemene vergadering worden uitgesproken indien het lid;
 
a. Niet binnen de gestelde termijn na schriftelijke ingebrekestelling aan zijn
 
verplichtingen voldoet.
 
b. Ingevolge statuten, reglementen of besluiten van de vereniging in gebreke moet worden
 
gesteld.
 
c. Zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is te verstaan elke gedraging of
 
handeling, die de goede gang van zaken en het vriendschappelijke verkeer tussen de
 
leden onderling verstoort of het aanzien van de vereniging schaadt.
 
2. Lid 1 van dit artikel zal niet eerder worden toegepast, alvorens het betrokken lid schriftelijk
 
is gewaarschuwd.
 
Deze waarschuwing dient aangetekend te worden verzonden.
 
Heeft het betrokken lid niet binnen één maand na dagtekening van de waarschuwing
 
daaraan gevolg gegeven, dan ontvangt deze wederom een aangetekend schrijven, waarin
 
hem/haar de uitgesproken ontzetting wordt medegedeeld; tevens wordt in dit schrijven de
 
gronden voor het besluit kenbaar gemaakt.
 
3. Het betrokken lid kan, via het bestuur, tegen deze uitspraak schriftelijk verweer
 
aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Hiervoor geldt de wettelijke termijn van
 
één maand.
 
4. De algemene ledenvergadering kan zich laten adviseren door een door haar aan te wijzen
 
commissie ad hoc. De commissie ad hoc wordt benoemd door twee door de
 
ledenvergadering aan te wijzen leden, twee door het bestuur en één door het betrokken
 
lid.
 
Art. 13. Het bestuur
 
1. Het bestuur van de vereniging is belast met de uitvoering van het beleid. Het voert het
 
beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding
 
en het onderhoud ervan. Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende
 
taken, die zijn toegewezen aan de diverse commissies en ziet toe op de juiste uitvoering
 
van die taken.
 
Het bestuur is voor het gevoerde beleid, beheer en voor de door de commissie
 
uitgevoerde taken, verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering.
 
 
 
2. Het bestuur kan uit de “belegde reserve” slechts beschikken na goedkeuring van de
 
ledenvergadering.
 
3. De bestuursleden hebben het recht van toegang tot alle bijeenkomsten en
 
commissievergaderingen, met uitzondering van die van de kascommissie, hierna te
 
noemen financiële commissie en de commissie genoemd in art. 12 lid 4 van dit reglement.
 
4. Het bestuur treedt volgens onderstaand rooster af en is terstond herkiesbaar voor de
 
periode van 3 jaar: Voorzitter - 2e secretaris
 
Secretaris - 2e penningmeester
 
Penningmeester - 2e voorzitter- wedstrijdsecretaris
 
5. Het bestuur is gerechtigd bij tussentijdse vacatures plaatsvervangende leden aan te
 
wijzen. Hiervan dient onverwijld kennis te worden gegeven aan de leden.
 
Art. 14. De voorzitter.
 
De voorzitter en bij diens afwezigheid de 2de voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuur- en ledenvergaderingen. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.
 
Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten indien éénderde van de op de algemene ledenvergadering aanwezige stem- gerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt
 
Art. 15. De secretar(is)esse.
 
De secretar(is)esse is belast met de correspondentie van de vereniging en hij (zij) houdt daarvan afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij (zij) kennis aan het bestuur in de vergadering. Eventueel vooraf aan het dagelijkse bestuur.
 
De secretar(is)esse is ook belast met:
 
1. Het bijhouden van de ledenadministratie.
 
2. Het uitbrengen van verslag op de jaarlijkse algemene ledenvergadering over het afgelopen
 
seizoen.
 
3. Het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen. Deze worden na goedkeuring door
 
hem/haar en de voorzitter ondertekend.
 
4. Het bijhouden en bewaren van het verenigingsarchief.
 
Art. 16. De penningmeester.
 
De penningmeester is belast met:
 
1. Het innen van de in artikel 7 van de statuten genoemde geldmiddelen en
 
het verrichten van de betalingen tegen deugdelijke betalingsbewijzen.
 
2. Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden,
 
waarvoor hij verantwoordelijk is.
 
3. Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene ledenvergadering over het
 
gevoerde financiële beleid van het afgelopen verenigingsjaar, zoals genoemd in artikel 15
 
lid 2 van de statuten.
 
4. Het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
 
Art. 17. Taken van de overige bestuursleden.
 
De taken van de overige bestuursleden worden in onderling overleg vastgesteld door het
 
bestuur. Vastgesteld moet wel worden wie de voorzitter, secretaris(se) of penningmeester
 
vervangt bij diens afwezigheid.
 
 
 
Art. 18. Dagelijks bestuur.
 
Het bestuur wijst uit haar midden een dagelijks bestuur aan, dat wordt gevormd door de
 
voorzitter, secretaris(se), penningmeester en 2e voorzitter.
 
Het dagelijkse bestuur behandelt die zaken, die geen uitstel gedogen, alsmede die, welke het wordt opgedragen. Het dagelijkse bestuur deelt haar besluiten ter bekrachtiging op de eerste volgende bestuursvergadering mede.
 
Art. 19. Senioren Convent.
 
Het senioren convent bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 3 leden. Zij worden gekozen door de algemene ledenvergadering uit de ereleden, leden van verdienste en andere vooraanstaande leden.
 
Er is geen rooster van aftreden.
 
Het senioren convent heeft ten doel als scheidsgerecht op te treden ingeval van
 
onopgeloste problemen tussen het bestuur en één of meerdere leden.
 
Haar uitspraak is voor alle partijen bindend.
 
Art. 20. Commissies.
 
Door het bestuur zal een aantal commissies worden benoemd, die door haar een
 
aantal taken worden opgedragen volgens interne richtlijnen welke door de algemene
 
ledenvergadering moeten worden bekrachtigd vòòr in werking treding resp. wijziging.
 
Het bestuur en/of de algemene ledenvergadering kan eventueel een commissie ad hoc
 
benoemen.
 
Indien in een commissie ad hoc van de algemene ledenvergadering een vacature ontstaat
 
dienen de overige commissieleden in deze vacature te voorzien in overleg met het bestuur.
 
Art. 21. Tot de commissies kunnen behoren:
 
a. seniorencommissie f. kantinecommissie
 
b. juniorencommissie g. onderhoudscommissie
 
c. pupillencommissie h. redactiecommissie
 
d. damescommissie i. jubileumcommissie
 
e. evenementencommissie
 
Art. 22. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voortbestaan van de commissies als bedoeld in artikel 21 en draagt de totale verantwoordelijkheid voor door alle commissies, uitgezonderd de financiële en redactie commissie, verrichte werkzaamheden.
 
Art. 23. Alle commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur, uitgezonderd hiervan is de financiële commissie, terwijl de redactiecommissie ten aanzien van de inhoud van het verenigingsorgaan geen verantwoording verschuldigd is aan het bestuur en het bestuur op haar beurt geen verantwoording draagt voor de inhoud van het blad met uitzondering van de bestuursmededelingen.
 
Art. 24. Voor alle vermelde commissies in art. 21 kan door het bestuur uit haar midden een contactpersoon worden benoemd. Deze contactpersoon draagt zorg voor het contact tussen de bepaalde commissies en het bestuur.
 
Art. 25. De commissies dienen bij het bestuur een financieel verslag in van door hen georganiseerde activiteiten.
 
Alle ontvangsten en uitgaven van de commissies dienen verantwoord te worden via de penningmeester. Hij beheert ook de gelden welke de commissies verkrijgen uit eigen activiteiten.
 
Art. 26. De commissieleden, uitgezonderd de leden van de financiële commissie, worden benoemd door het bestuur voor tenminste 1 jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 
De leden van de financiële commissie worden gekozen door de algemene leden- vergadering. De commissie bestaat uit 3 leden en 2 plaatsvervangende leden.
 
Zij mogen geen deel uit maken van het bestuur.
 
Ieder lid van deze commissie treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door de jaarvergadering goedgekeurd rooster en zijn aansluitend éénmaal herkiesbaar.
 
Art. 27. De financiële commissie controleert 1 x per kwartaal de gehele boekhouding van de vereniging en beoordeelt het financiële beleid van het bestuur in de ruimste zin van het woord.
 
Art. 28. Bij het bekend maken van de agenda voor de algemene ledenvergadering zal tevens worden medegedeeld, dat stemgerechtigde leden na een afspraak met de eerste penningmeester vooraf inzage kunnen krijgen van het financiële verslag, de balans en de begroting.
 
De jaarverslagen van de secretaris en de commissie, alsmede de notulen van de vorige jaarvergadering zullen tegelijk met de agenda in het clubblad worden vermeld.
 
De definitieve agenda wordt ter plaatse tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt. Bestuursvoorstellen, voorzien van een toelichting, worden ook op deze agenda geplaatst.
 
Art. 29. Wijziging van dit reglement.
 
Dit huishoudelijk reglement kan uitsluitend worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, met een meeraderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 
Art. 30. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.
 
Bij toetreding krijgt een lid één exemplaar van de statuten en dit huishoudelijk reglement.
 
Art. 31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur naar eer en geweten.
 
Art. 32. Dit reglement c.q. een wijziging van dit reglement treedt in werking 14 dagen na
 
goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2004.
 
 

Statuten Eendrachtarnhem 2009

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
 
1. De vereniging draagt de naam Eendracht Arnhem.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 
Artikel 2 - Duur
 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
    Het boekjaar valt samen met het verenigingsjaar.
3. De vereniging is opgericht op één september 1916.
 
Artikel 3 - Doel
 
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn
    verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de
    Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond, hierna te noemen: KNVB, door:
- deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en
        seriewedstrijden;
- wedstrijden te doen houden;
- evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
- de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.    
 
Artikel 4 - Leden
 
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de
    eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten.
3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van
    de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de
    vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere
    verdiensten voor de vereniging het predicaat “lid van verdienste”, “erelid” of “erevoorzitter” benoemen.
 
Artikel 5 - Verplichtingen
 
1. De leden zijn verplicht:
    a. de statuten en reglementen van de vereniging, evenals de besluiten van het bestuur, de algemene
        ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
    b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, evenals de
        van toepassing zijnde spelregels na te leven;
    c. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te
        schaden;
    d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke
        uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen
    aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.
 
Artikel 6 - Straffen
 
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel
        met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen van de
  vereniging worden geschaad.
    b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen,
        alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de
        belangen van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 
 
2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende
    straffen op te leggen:
a:  berisping;
b:  schorsing;
c:  royement.
3. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende
    gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.
4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode
    dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
5. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid op ernstige mate in strijd met de statuten,
    en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op ernstige wijze benadeelt
    dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft
    besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van
    het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één  
    maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
    Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de
    algemene ledenvergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het
    aantal uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 7 - Geldmiddelen
 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a:  contributie van de leden;
b:  ontvangsten uit wedstrijden;
c:  subsidies, giften, sponsorbijdragen en andere inkomsten;
d:  exploitatieresultaten.
 
Artikel 8 - Contributie
 
1.  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
     ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld (behoudens de inflatiecorrectie volgens CBS, die elk
     jaar op 1 januari wordt doorgevoerd). Zij worden daarbij in categorieën ingedeeld, die een verschillende  
     bijdrage betalen.
2.  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de contributie
     voor het hele verenigingsjaar verschuldigd.
 
Artikel 9 - Kostenvergoedingen
 
Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.
 
Artikel 10 - Einde lidmaatschap
 
1.  Het lidmaatschap eindigt:
     a.  door overlijden van het lid;
     b.  door schriftelijke opzegging door het lid bij het secretariaat;
     c.  door schriftelijke opzegging door de vereniging;
     d.  door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 5.
2.  Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur door middel van een brief
     met bericht van ontvangst.
     Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze
     statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij of zij zijn of haar
     verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet
     gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het
     einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
     Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
     redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
     toegelaten tijdstip, volgende op de datum waarop was opgezegd.
5.  Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit    
     royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 
Artikel 11 - Donateurs
 
1.  De vereniging kent naast leden ook donateurs.
2.  Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich
     jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te
     storten.
3.  Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
     statuten zijn toegekend of opgelegd.
4.  De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
     beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd blijft.
5.  Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
 
Artikel 12 - Bestuur
 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een
     secretaris en een penningmeester die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden
     gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2.  Bij een vacature in het bestuur benoemt de algemene ledenvergadering een opvolger.
3.  Bestuursleden kunnen tenminste 48 uur voor de algemene ledenvergadering schriftelijk kandidaat
     worden gesteld door het bestuur of tenminste vijf leden.
     De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
4.  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het
     bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn direct herbenoembaar. Wie in een 
     tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
5.  In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in
     onderling overleg de taken van de overige bestuursleden vast en doet hiervan, hetzij in het
     cluborgaan, hetzij op de site, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan
     de leden.
6.  Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
     opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
     bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij
     deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
     gevolgen daarvan af te wenden.
7.  De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
     aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de
     uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit
     tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
8.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
     a. door het eindigen van het lidmaatschap;
     b. door schriftelijk bedanken als bestuurslid.
 
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
 
1.  Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het beheer van haar eigendommen en de
     behartiging van haar belangen.
2.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
     Het bestuur is echter verplicht binnen vier weken een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de
     voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen
     uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
4.  Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te
     besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
     registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
     hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
     voor een schuld van een ander verbindt.
5.  Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot:
    1.   Onverminderd het bepaalde onder 5.2 het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
          investeringen een bedrag of waarde van tienduizend euro (€ 10.000, -) te boven gaande;
    2. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende
            goederen;
        b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
        c. het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
            begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 d. het aangaan van dadingen;
 e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
     uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
     rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
           
Artikel 14 - Vertegenwoordiging
 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
   vereniging.
a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met de 
    secretaris, of de secretaris samen met de penningmeester, of de penningmeester samen met de
    voorzitter;
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze
    bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is
    onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten
    of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan 
    slechts door de vereniging worden ingeroepen.
3. Het bestuur is verplicht om de vereniging, de statuten, evenals elke wijziging hiervan te doen inschrijven
    in het daartoe bestemde verenigingsregister.
 
Artikel 15 - Rekening en verantwoording
 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden
    dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
    behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de
    gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en doet, onder overlegging van een
    balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het
    afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze
    rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. a.  De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en een
   plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
b.  De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. 
     Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar voor de periode van twee jaar;
c.  De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene
     ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan
    de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is
    verplicht de kascommissie voor haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar  
    desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te
    geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen,
    doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en
    verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid zeven jaar lang te bewaren.
Artikel 16 - Algemene ledenvergadering
 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
    of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering
    gehouden (de jaarvergadering).
3. De agenda van deze vergadering bevat minimaal:
    a.  Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
    b.  Jaarverslag van de secretaris;
    c.  Jaarverslag van de penningmeester;
    d.  Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
    e.  Vaststelling van de begroting;
    f.   Verslag van de kascommissie; 
    g.  Verkiezing bestuursleden;
    h.  Verkiezing leden van de kascommissie;
    i.   Rondvraag.
4. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een
    termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of
    door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving in beide gevallen met gelijktijdige
    vermelding van de agenda. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls
    het bestuur dit gewenst acht.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal stemgerechtigde leden,
    als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
    ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn
    van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf
    tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het
    plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel
    gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding
    van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 
 Artikel 17 - Het leiden en notuleren van algemene ledenvergadering
 
1. De algemene ledenvergaderingen wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
    plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het
    bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
    voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering wordt door de secretaris of een door het
    bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of
    op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene
    ledenvergadering te worden vastgesteld.
 
 Artikel 18 - Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering
 
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering. Stemgerechtigde leden zijn leden van 18
       jaar en ouder;
    b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij zij bij de
        algemene ledenvergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf, in welk
        geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid. De
    gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn/haar partner of één van zijn bloed- of
    aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
    voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
    Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van
    wordt gemaakt tijdens de eerste algemene ledenvergadering.
 
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij schriftelijke stemmingen
    benoemt de voorzitter een commissie van drie leden die de stemmen opnemen, tellen en de uitslag
    bekend maken.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij
    meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te
    zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft
    gekregen. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden
    tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij
    benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen.
    Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, of iets
    anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over
    wie wordt gestemd.
10.  a.  Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is
            beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud
            van het genomen besluit eveneens beslissend;
       b.  Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan
            wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
            meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
            geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
            de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
  
Artikel 19 - Statutenwijziging
 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering,
    waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
    voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen
    bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
    statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van
    dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe af te spreken plaats
    en/of website voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 
    Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad
    gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
    van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
    aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
    wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
    voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezig of
    vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste
    twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
4. Het in de statuten één tot en met drie bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene
    ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
    algemene stemmen wordt aangenomen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit
        tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of op de site. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot
        het laten opmaken door de notaris van deze akte bevoegd;
    b. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB.
        Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.
 
Artikel 20 - Ontbinding en vereffening.
 
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in ­artikel 19 lid 1 en lid 2 van
        overeenkomstige toepassing;
    b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering,
        genomen met tenminste twee derde ­van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
        waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of ­vertegenwoordigd is.
      
        Indien geen drie vierde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken op een andere datum
        daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de
        vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
        leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de
        uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter
    vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
    vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars;
    b. De algemene ledenvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de dan zitting hebbende
        bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de
    algemene ledenvergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
    nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
    mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam
    worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard
    gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.
 
Artikel 21 - Reglementen
 
1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen
    vaststellen en wijzigen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
   statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven