Binnen en buiten de (Eendracht) lijntjes

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

www.eendrachtarnhem.nl

Aan de leden van Eendracht Arnhem
 

Het bestuur van Eendracht Arnhem nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op 19 oktober 2018, aanvang 20.15 uur in het clubgebouw aan de Doorwerthlaan te Arnhem.
 

AGENDA

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Ingediende voorstellen
 • Open club kompas / Missie, doel en visie Eendracht Arnhem
 • Club Collect, contributie inning.
 • LED verlichting trainingsveld en oefenstrook
 1. Jaarverslagen van secretaris en jeugdcommissie.
 2. Financieel verslag van de penningmeester en vaststelling begroting 2017-2018.
 3. Verslag financiële commissie.
 4. Bestuursverkiezing.
 • Aftredend en herkiesbaar Gijs van Lotringen
 • Aftredend als interim voorzitter en niet herkiesbaar Henk Kamerbeek
 1. Verkiezing financiële commissie.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting
   
 
Voorstellen als bedoeld in punt 4 van deze agenda en kandidaatstellingen voor bestuursfuncties als bedoeld in punt 9 kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een kandidaatstelling behoeft de schriftelijke ondersteuning, voorzien van handtekeningen, van tenminste drie stemgerechtigde leden.
Alle stemgerechtigde leden kunnen op afspraak met ingang van 16 oktober 2018 inzage krijgen in het financiële verslag, de balans en de begroting.
De jaarverslagen van het bestuur en de jeugdcommissie, alsmede de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, liggen ter inzage tijdens de vergadering. Op verzoek kunnen deze vooraf door de secretaris worden toegezonden.
 


Terug naar boven